top of page
avatar 108

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring Leef Buiten

Dit document bevat de privacyverklaring van Leef Buiten, tevens handelend onder haar handelsnamen 'Hoveniersbedrijf Heerde', 'Tuinservice' en 'Leef Buiten', gevestigd aan Eikenlaan 12a, 8181NS, te Heerde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05070903.

Leef Buiten is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Leef Buiten doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Leef Buiten is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Leef Buiten is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens in het kader van haar werkzaamheden die hoofdzakelijk bestaan uit het aanleggen van buitenterreinen, onderdelen van buitenterreinen, het inrichten van tuinen, de levering en plaatsing van kunstgras, het aanleggen van mini golfbanen en volledige recreatie terreinen en alle diensten die met vorenstaande verband houden. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Leef Buiten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Leef Buiten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Leef Buiten verstrekt. Leef Buiten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam 

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

Doeleinden van de gegevensverwerking

Leef Buiten zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door Leef Buiten verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben hoofdzakelijk betrekking op het aanleggen van buitenterreinen, onderdelen van buitenterreinen, het inrichten van tuinen, de levering en plaatsing van kunstgras, het aanleggen van mini golfbanen en volledige recreatie terreinen en alle diensten die met vorenstaande verband houden. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Leef Buiten te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

Leef Buiten houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klant relatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Leef buiten.

Bewaartermijn

Leef buiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Leef Buiten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Leef buiten voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Leef buiten beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. 

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Leef Buiten afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Leef buiten legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

Leef buiten honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leefbuiten.info. Leef Buiten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites www.leefbuiten.nl en www.the-best-adventuregolf.com worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Leef Buiten

Eikenlaan 12a

8181NS 

Heerde

info@leef-buiten.nl 

bottom of page